Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Projekty 2011-2014

 • Dostavba a reorganizace Ústřední knihovny

Koncem listopadu 2013 zahájila KJM z důvodu inovací služeb dostavbu a reorganizaci Ústřední knihovny (Kobližná 4).

Otevření (2015) v novém režimu - Knihovna: Wellness pro duši.

 • Brána jazyků otevřená

J. A. KomenskýU příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského vznikl společný projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně, partnerské knihovny Biblioteki Raczyńskich z Poznaně a Pedagogické školy J. A. Komenského z Lešna.Myšlenkou projektu byla snaha připomenout dětem základních škol i široké veřejnosti život a dílo této významné osobnosti. Podrobnosti k projektu najdete zde.

 • Literární kaleidoskopLiterární kaleidoskop - téma měsíce

Literatura z různých úhlů pohledu - projekt knihovny realizovaný ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě , který všem zájemcům otevřel brány do pestrého světa tvůrčího psaní a literatury. Podrobnosti k projektu najdete na stránce kurzu.

 • 2. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM

Nezisková organizace Celé Česko čte dětem otevřela 31. května 2012 slavnostní inaugurací v Divadle Bolka Polívky v Brně další ročník Týdne čtení dětem v České republice. Od 1. do 7. června v celé zemi probíhaly nejrůznější akce - čtení známých osobností, setkání s autory knih, čtenářské a výtvarné hry a soutěže, literární happeningy, výstavy knih či setkání pro rodiče atd.

Zde najdete podrobný program KJM k projektu.

 • Et Lettera – writing picture, drawing words

Evropský projekt Et Lettera – psát obrázky, kreslit slova – propojoval šest evropských měst (Arad, Barcelonu, Brno, Debrecen, Štrasburk a Varšavu) se společným cílem: vyzdvihnout různé aspekty psaní. Projekt sledoval, jakým způsobem si děti osvojují techniku psaní, popřípadě kreslení písmen. Pozornost byla rovněž věnována aspektu typografickému, transformaci rukopisu a tisku. V neposlední řadě bylo diskutováno i ryze estetické hledisko psaní. Záměrem zúčastněných partnerů bylo zachovat a propagovat psaní rukou i v dnešní digitální době.

Podívejte se na podrobné informace o projektu Et Lettera.

 • Již 90 let s Vámi

Rok 2011 se v naší knihovně nesl v duchu oslav hned dvou významných událostí. V únoru jsme si připomněli 90. výročí založení knihovny (1. února 1921 byla prvním knihovníkem Antonínem Vančurou, Jiřím Mahenem založena Veřejná knihovna města Brna) a v listopadu uběhlo již 10 let od otevřenízrekonstruovaného Schrattenbachova paláce, ve kterém od r. 1951 sídlí Ústřední knihovna. V tomto roce jsme si pro Vás připravili řadu knihovnických, informačních a kulturně společenských aktivit v podobě "dárkových balíčků" bonusových služeb, které jste s námi mohli postupně rozbalovat.

Zde najdete podrobnosti k oslavám.

 • 3 IN: INformace – INtegrace – INternet

V roce 2007 byl realizován projekt na podporu počítačové a informační gramotnostiznevýhodněných skupin obyvatelstva: nezaměstnaných a matek na mateřské dovolené. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Obsahem projektu bylo poskytování služeb a vzdělávacích aktivit:

 • INformace – poskytování informačního servisu
 • INformatické minimum – základy obsluhy PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook)
 • INiciativa – motivační semináře rozvíjející osobnostní a komunikační dovednosti
 • INtegrace – zapojení osob ze znevýhodněných skupin do společnosti
 • INternet – svět (práce) na dlani

Prvním pilířem projektu byly vzdělávací kurzy počítačové a informační gramotnosti pro nezaměstnané a maminky na mateřské dovolené o šedesáti vyučovacích hodinách. Výuka se zaměřila na základy ovládání počítače, práci s kancelářským balíkem Microsoft Office a Internetem. Druhým pilířem byly kurzy motivace, komunikace, osobnostního rozvoje v počtu osmi vyučovacích hodin. Rozvoj osobnosti, osobní komunikace, písemná komunikace a komunikace s úřadem byly hlavními body semináře.

Cílové skupiny projektu:

 • dlouhodobě nezaměstnaní
 • nezaměstnaní nad 45 let věku
 • nezaměstnaní s nízkou kvalifikací
 • nezaměstnaní se zdravotním postižením
 • nezaměstnaní absolventi
 • maminky na mateřské dovolené

Udržitelnost projektu trvala do roku 2012.


Další projekty

Animalitér

V průběhu let 2007 – 2009 byl realizován mezinárodní projekt s názvem „Animaliter“, jenž byl věnován jednomu z nejvíce rozšířených kulturních bohatství každé země - podpoře knižních ilustrací. Do projektu se zapojilo 9 evropských měst – Štrasburk (Francie), Brno (Česká republika), Varšava (Polsko), Debrecín (Maďarsko), Ruse (Bulharsko), Praha (Česká republika), Arad (Rumunsko), Košice (Slovenská republika) a Barcelona (Španělsko) prostřednictvím městských knihoven, uměleckých škol, muzeí a dalších sdružení. Název „Animaliter“ se skládá ze dvou francouzských výrazů pro živočicha a písmeno a napovídá, že se projekt zaměřil především na tématiku zvířat v ilustraci a navázal na oblíbenou tradici zvířecích bajek. Knihovna Jiřího Mahena v Brně byla v tomto projektu koordinátorem všech knihovnických aktivit projektu.

Úvodní akci projektu uspořádalo město Štrasburk, které bylo zároveň hlavním koordinátorem projektu. U příležitosti slavnostního otevření „Centra Tomiho Ungerera pro ilustraci“ se v říjnu 2007 konalo setkání představitelů partnerských měst, kteří se mj. setkali a diskutovali o možnostech pracovních příležitostí pro dnešní ilustrátory.Nosnou a velmi významnou aktivitou projektu byla putovní výstava národního dědictví a současné tvorby „Mluvící zvířata“. Každé z partnerských měst zde představilo výběr ilustrací z tvorby své země. Mezi shromážděnými dokumenty se objevily nejenom knihy ze současnosti, ale i originály rukopisů, vzácné a výjimečné tištěné knihy. Svou cestu po Evropě zahájila výstava ve francouzském Štrasburku, odkud putovala do Debrecína, Košic, Prahy, Varšavy, Brna, Ruse a své cestování ukončila v Aradu. Cílem putovní výstavy bylo zlepšit povědomí široké veřejnosti o významu ilustrací v knihách a prostřednictvím „mluvících zvířat“ upozornit na to, že národní sbírky obsahují často velmi vzácné knihy či rytiny, které svědčí o výjimečnosti, pestrosti a bohatosti národní literatury každé země.

Workshopy pro děti, mládež či dospělé z řad nejširší veřejnosti a výměnné umělecké pobyty na téma „mluvící zvířata“ se uskutečnila ve všech zapojených městech. Přímou cílovou skupinou byli umělečtí ilustrátoři, kteří vedli workshopy na pro mnohé netradičních místech a zúčastnili se programů uměleckých pobytů. Posílením jejich mobility v rámci Evropy projekt přispěl k rozvoji jejich umělecké tvořivosti a kulturnímu rozvoji. Do výměn zkušeností byli zapojeni i knihovníci, pedagogové, zaměstnanci center péče o děti, zaměstnanci mateřských škol apod., kteří tak mohli rozvíjet své znalosti a zkušenosti.

Souběžně s výstavou „Mluvící zvířata“ se v květnu 2008 ve Varšavě konalo také Evropské kolokvium o ilustracích, jehož cílem bylo zahájit diskusi o ilustracích v Evropě a porovnat názory a praktiky každé partnerské země. Profesionálové (umělci) a specialisté (redaktoři, knihovníci, akademici a kurátoři) rovněž řešili otázku statutu autora v Evropě a porovnávali možnosti pracovního uplatnění absolventů v oblasti ilustrátorů.

Se snahou pozvednout diskusi o ilustraci, grafice a vědecké ilustraci mezi akademiky, muzejními kurátory, studenty a amatéry byla v rámci projektu vydána Evropská revue ilustrace. Představila výjimečné bohatství této umělecké oblasti a nastolila otázku příležitostí pro současnou grafickou tvorbu. Na její přípravě pracovala ve spolupráci s partnerskými městy Vyšší škola dekorativního umění ve Štrasburku.

Realizací jednotlivých aktivit byly naplněny předem vytyčené cíle projektu tj.

 • představit široké veřejnosti národní dědictví a současnou tvorbu uschovanou v knihovnách,
 • posílit mobilitu ilustrátorů,
 • vyvinout nové techniky a porovnat knihovnické know-how uplatňované k rozšíření čtení obecně a pozvednout statut ilustrací mezi dětmi,
 • zahájit na evropské úrovni diskusi na téma „povaha a role ilustrace v minulosti a dnes“, „statut autora“, „pracovní příležitosti pro ilustrátory-absolventy“ a „ilustrace jako motivační nástroj pro čtení“,
 • nabídnout výzkumný a distribuční nástroj pro řešení dnešní grafické tvorby v Evropě,
 • šířit výstupy projektu mezi jeho partnery i širokou veřejnost.

Knižní ilustrace a tištěná kniha zůstává všeobecně stále ohroženým druhem. I když je stále nepostradatelnou součástí našich životů, hrozí jí, že se v záplavě digitálního přenosu informací ztratí. Jsou vydávány exkluzivně pojaté knihy a stále častěji vstupují i do výtvarného umění. A knihovny ? Jejich úkolem je atraktivní a zábavnou formou zprostředkovat cestu knihy ke čtenáři. Realizace tohoto projektu je jednou z nových a snad i správných cest.

EQUAL - Půl na půl

Partnerský projekt „Půl na půl“ byl podpořen v rámci Iniciativy společenství EQUAL. Tento program se zaměřoval na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Jedním z partnerů projektu byla i Knihovna Jiřího Mahena, kde v ústřední knihovně na Kobližné 4 vzniklinformační bod – v centrální hale byl veřejnosti  přístupný od 8.března 2006 do 30.června 2008. Do všech provozů knihovny bylo doplněno za celou dobu trvání projektu 324 tituly, což je více než dva tisíce svazků s genderovou problematikou, o kterou zájem nepomíjí, jak dokazují výpůjčky literatury s danou problematikou. Mezi jinými akcemi pořádanými v rámci projektu byly velmi oblíbené besedy (Sama v jihovýchodní Asií, Otcové na mateřské a rodičovské dovolené, Ženy v netradičních profesích, Jak se žije ženám v Indii, Přirozené porody, atd.) a výstavy (Ženy v netradičních profesích, Muži na mateřské dovolené, ...).

Hlavním záměrem rovných příležitostí je snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce prostřednictvím senzitivizace primárních a sekundárních cílových skupin v oblasti rovných příležitostí a implementace inovativních systémových řešení. Bezprostředním a dlouhodobým přínosem senzitivizace je zpochybnění genderových stereotypů negativně ovlivňujících postavení primárních cílových skupin. Systémová řešení budou prosazována na úrovni  legislativy, státní a krajské politiky zaměstnanosti, tripartity a zaměstnavatelů v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku