Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Jaké dokumenty knihovna nabízí?  

AH = Analytika hudebnin

Rozpis jednotlivých samostatných děl v hudebnině - samostatné záznamy podřízené hlavnímu záznamu. Rozpis jednotlivých skladeb v díle.

AK = Analytický rozpis

Jmenný a věcný popis obsahově (nikoliv fyzicky) samostatných částí dokumentů, které jsou potřeba při bibliografické identifikaci nebo vyhledávání závislé na zdrojovém dokumentu (např. periodiku).

AN = Články

Je to literární žánr obsahující jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události. Článek hledá souvislosti, příčiny, následky a analyzuje, třídí a zobecňuje. Článek je výsledkem subjektivního přístupu autora k dané problematice.

AV = Audiovizuální média

Do této kategorie patří dokumenty, jejichž obsahem je zvukově obrazový záznam, takže sem patří videokazety, DVD, CD-ROM apod.

BK = Bibliografie

Z řeckého Biblion=kniha, grafein=psát. V základním významu se zpravidla myslí soupis dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek, doplněný dalšími údaji, jako jménem autora, pořadovým číslem vydání, názvem nakladatelství, místem a rokem vydání, jménem ilustrátora atd.

Bibliografie autorská obsahuje seznam prací určitého autora a bibliografie tematická soustřeďuje záznamy k určitému tématu.

BP = Knihy v Braillově písmu

Tento typ knih se speciálním druhem písma, resp. systému psaní, určeného pro nevidomé, slabozraké a se zbytky zraku se nachází v knihovně pro nevidomé a slabozraké čtenáře. Funguje na principu plastických bodů vyražených do papíru, které čtenář vnímá hmatem.

BR = Brožury

Je jednoúčelová brožovaná neperiodická tiskovina, obvykle speciální povahy a účelu. Typickým příkladem brožury může být třeba návod k použití nějakého stroje, přístroje nebo jiného technického zařízení, tištěná uživatelská příručka vydaná k nějakému většímu technickému systému, výstavní katalog na nějaké výstavě nebo i místní telefonní seznam apod.

CD = CD ROM

Anglická zkratka pro Compact Disc Read-Only Memory) je nepřepisovatelné optické záznamové médium fyzicky totožné jako audio CD, formát uložení informací je však přizpůsoben uchování a čtení počítačových dat.

DH = DESKOVÉ HRY

Deskové hry přístupné k absenčnímu půjčování. Jedná se o hry společenské i karetní (půjčování deskových her).

DVD = DVD ROM

Anglicky Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc je formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo jiná data. V dnešní době není DVD žádnou zkratkou, ale oficiálním názvem média. A to jak v angličtině, tak v češtině.

EK = Elektronické knihy

Čtečky elektronických knih (e-book readers) jsou čtecí zařízení umožňující čtení e-knih a práci s textem různých formátů (např. PDF, ePUB, PDB, TXT a další), popř. též poslech audioknih (formát MP3) či zpřístupňují připojení k síti internet. Na každou z čteček z fondu KJM je nahráno cca 500 e-knih s volnými autorskými právy (čtečky elektronických knih).

HR = Hračky

Jedná se o hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami půjčované v rámci projektu Lekotéka - hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

HU = Hudebniny

Je notový zápis instrumentálních, vokálních i vokálně-instrumentálních hudebních skladeb. Pořadí hlasů je od vysokých k hlubokým. V orchestrální partituře jsou hlasy rozděleny podle nástrojových skupin.

KN = Knihy

Kniha je rukopisný, tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený dokument, který je graficky a knihařsky zpracovaný do tvaru svazku a tvoří myšlenkový a výtvarný celek. Může být kniha vázaná (šitá vazba) či brožovaná (lepená vazba).

LP = Audionahrávky na gramodesce

Velká gramodeska (30 cm, 33ot/m) na které je zaznamenáno mluvené slovo nebo hudba.

MC = Audionahrávky na magnetofonové kazetě

Magnetofonová kazeta, na které je zaznamenáno mluvené slovo nebo hudba. Využívané hlavně při namlouvání knih pro slabozraké a nevidomé osoby.

MP = Mapy

Jsou zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi. Nelze na nich nalézt vše, ale naopak mohou znázornit i jevy, které nejsme jinak schopni vnímat.

PE nebo PR = Periodika

Je to tiskovina, která vychází opakovaně, ať už v pravidelných či nepravidelných intervalech. Jedná se například o noviny s denní periodicitou, týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky, ale i o publikace s periodicitou dvakrát či jen jednou (ročenka) do roka.

SP = Malá gramodeska

Malá gramodeska je gramodeska formátu SP (single,17cm, 45ot/m).

SK = Skladby AV médií

Rozpis jednotlivých skladeb na CD výběru (vážná hudba).

TK = Tematické kufříky

Soubor různých typů dokumentů k danému vybranému tématu - jedná se především o knihy a herní předměty (tematické kufříky).

VI = Videokazety

Je audiovizuální nosič obsahující magnetickou pásku, na kterou lze zaznamenat obraz, zvuk a doplňkové informace.

ZK = Zvukové knihy

Kniha namluvená, v dnešní době hlavně na CD a MP3, tak, aby si ji mohli poslechnout i ti, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou číst psaný text.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku