Spolupráce knihoven a škol

celostátní konference

 • Datum konání: 26. března 2024

 • Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
  Velký společenský sál v 5. NP

Konference je jedním z konkrétních kroků naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR do roku 2027 a jejího pilíře Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce.

Dlouhodobý cíl systémové spolupráce knihoven a škol byl v roce 2021 zakotven v Memorandu o spolupráci mezi MK ČR a MŠMT ČR i v Memorandu o spolupráci SDRUK a NPI ČR z roku 2023. Tématu se aktivně věnuje Ústřední knihovnická rada, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK).

Konference si klade za cíl nejenom shrnout aktuální stav spolupráce knihoven a škol, ale především otevřít širokou diskusi, která povede k lepšímu poznání potřeb a očekávání obou stran.

Program je koncipován tak, aby přivedl k jednomu jednacímu stolu klíčové hráče v této oblasti – zástupce ministerstev, místních samospráv, akademické sféry, SKIP ČR  https://www.skipcr.cz/,  SDRUK ČR https://sdruk.cz/ a AKVŠ https://www.akvs.cz/ a samozřejmě samotných  knihoven  a škol.

Konference bude příležitostí k síťování partnerů, kteří mohou aktivně přispívat k propojování formálního a neformálního vzdělávání při naplňování kurikulárních dokumentů – RVP a ŠVP.

Cílovými skupinami jsou knihovny a školy, decision makeři v oblasti kultury a školství na celostátní i lokální úrovni, akademická sféra a studenti.

Program

 • 9:15–10:00 hod. / Prezence, vložné 400,- Kč, studenti zdarma.

 • 10:00–10:10 hod. / Zahájení
  Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, místopředsedkyně SKIP ČR, členka Ústřední knihovnické rady.
  Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., NK ČR, předseda SKIP ČR, člen Ústřední knihovnické rady.

 • 10:10–10:35 hod. / Memorandum o spolupráci, aktuálně řešená témata
  MK ČR –  Mgr Blanka Skučková, vedoucí oddělení literatury a knihoven.
  MŠMT ČR – Mgr. Jan Jiterský, zástupce ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání.

 • 10:35–10:55 hod. / Strategie kultury a koncepce obecního školství v Brně, možnosti spolupráce a role knihoven
  Odbor kultury – Mgr. Veronika Majíčková vedoucí oddělení koncepce a rozvoje.
  Odbor školství a mládeže – PhDr. Petr Hruška, MBA, vedoucí odboru.

 • 10:55–11:20 hod. / Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
  Poradce premiéra v oblasti digitální gramotnosti, MU FSS, katedra politologie, Mezinárodní politologický ústav.

 • 11:20–11:50 hod. / Memorandum o spolupráci NPI a SDRUK, možnosti spolupráce
  PaedDr. Markéta Pastorová – NPI, garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura a vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů NPI ČR.
  Mgr. David Macek, NPI, vedoucí krajského centra Brno.
  Mgr. Jana Linhartová – ředitelka Knihovny ústeckého kraje, členka mezirezortní pracovní skupiny, zástupce SDRUK.

 • 11:50–12:15 hod. / Příklady dobré praxe
  Mgr. Věra Jurmanová Volemanová – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – spolupráce s NPI.
  Mgr. Marek Uhlíř – ředitel Měk Břeclav – spolupráce s MAS.

 • 12:15–13:00 hod. / přestávka

 • 13:00–13:25 hod. / Výzkum PIRLS, učící knihovník jako aktér rozvoje kompetencí
  Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. – MU FF KISK, členka mezirezortní pracovní skupiny.

 • 13:25–13:40 hod. / Školní knihovny na základních a středních školách a jejich role
  Bc. Edita Vaníčková-Makosová – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

 • 13:40 – 14:00 hod. / Databanka vzdělávacích programů
  Mgr. Iveta Cehelská, Mgr. Pavlína Lišovská, Mgr. Jana Šubová – Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

 • 14:00–14:10 hod. / JUDr. Markéta Vaňková
  Primátorka statutárního města Brna.

 • 14:15–15:15 hod. / Panelová diskuse
  Moderuje Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.
  Účastníci diskuse:
  Mgr. Jana Linhartová – ředitelka Knihovny Ústeckého kraje, členka mezirezortní pracovní skupiny,
  Mgr. Helena Gajduškova – koordinátorka MAP Vsetínsko,
  Marika Zadembská – předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP ČR, Měk Třinec,
  Mgr. Petr Vlasák – pedagog Gymnázia a Jazykové školy, Břeclav, zastupitel za JmK, místopředseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen výboru pro kulturu.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Roman Giebisch, PhD.
Člen Ústřední knihovnické rady
Předseda SKIP

Ing. Libuše Nivnická
Ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Členka Ústřední knihovnické rady
Místopředsedkyně SKIP

Záštitu nad konferencí převzala JUDr. Markéta Vaňková – primátorka statutárního města Brna.
Konference se koná s finanční podporou MK ČR – dotační program VISK 1.