Volnočasové robotické kroužky v knihovnách

Do tradičních institucí, jakými jsou i knihovny, v poslední době proniká stále více technologií, interaktivních a robotických hraček...

Autor: Matty Čechovských
Rubrika:
Datum publikace: 06.11.2023 | Ročník 9

Do tradičních institucí, jakými jsou i knihovny, v poslední době proniká stále více technologií, interaktivních a robotických hraček, sety virtuální reality a mnoho dalšího. Pro neznalé by se mohlo jednat spíše o způsob, jak přilákat do knihovny děti a mladé lidi, pro někoho jde o přebírání trendů ze zahraničí. Pravdou však je, že v moderních knihovnách má toto vybavení a aktivity s ním spojené své právoplatné místo stejně jako knihy, literární večery či čtenářské kluby.

Návaznost mezi roboty a technologiemi v knihovnách bychom mohli hledat v Koncepci rozvoje knihoven 2021–2027 s výhledem do roku 2030, dle které jsou veřejné knihovny součástí systému neformálního vzdělávání obyvatelstva. Z hlediska knihoven lze výše zmíněnou funkci nejlépe naplnit mimo jiné spoluprací se školami a školními kolektivy, tudíž by se knihovníci, stejně jako pedagogové, měli řídit Rámcovými vzdělávacími programy vydanými MŠMT. Tento dokument si v roce 2021 prošel úpravou, v rámci níž do něj byla zahrnuta nová průřezová kompetence, a to kompetence digitální. Stalo se tak v reakci na rychle se měnící společnost, změnu nároků v osobním i pracovním životě a nutnost umět obsluhovat stroje a efektivně s nimi komunikovat.

Avšak k samotnému rozvíjení digitální kompetence přistupují jednotlivé knihovny, vlastnící potřebné vybavení, velmi různě. Některé k naplnění této funkce využívají zakomponování robotických hraček do nabídky vzdělávacích programů pro školní kolektivy, jiné se rozhodly jít cestou volnočasových kroužků pro veřejnost. V tomto krátkém přehledu si představíme zajímavé volnočasové kroužky rozvíjející digitální gramotnost u dětí ve vybraných českých knihovnách, které by mohly posloužit jako inspirace pro tvorbu, úpravu nebo rozšíření volnočasových aktivit i v jiných knihovnách či institucích zabývajících se neformálním vzděláváním.

Městská knihovna v Praze nabízí bezplatné robotické workshopy v rámci svého prostoru zvaného Suterén. Tyto workshopy se konají každé pondělní odpoledne a jsou určeny pro děti či rodiny s platnou registrací do knihovny. Lektoři akce jsou připraveni pracovat s různými věkovými kategoriemi a na různých úrovních pokročilosti, v rámci jednoho odpoledne mají připraveno několik variant úkolů pro více typů robotů (v současné době jsou to konkrétně Bee-Bot a Ozobot, do budoucna je plánován také Micro:bit). Z toho vyplývá, že ačkoli se jedná o jednorázovou akci, lze ji navštívit i opakovaně a dále rozvíjet své znalosti a dovednosti. Mimo tyto pravidelné workshopy se mohou zájemci přihlásit i na únikovou hru určenou pro rodiny s dětmi ve věku od osmi do deseti let, v rámci níž hráči využijí technologii 3D tisku a Ozoboty.

V Krajské vědecké knihovně v Liberci se volnočasový kroužek s roboty od původního záměru a realizace velmi proměnil. Z původního konceptu volně přístupné akce s nespecifikovaným programem, kdy si děti mohly zkoušet, cokoli je zajímalo, vznikly dvě oddělené skupiny dle věku a pokročilosti dětí, jež se kroužku po předchozí registraci účastní pravidelně, v průběhu jednoho pololetí. Mladší děti do deseti let navštěvují kroužek spíše za účelem zábavy, je tomu tedy uzpůsoben i program setkávání – účastníci si mohou pod dozorem a vedením lektora zkoušet práci s roboty dle vlastní volby a zvážení. U starší skupinky dětí nad deset let je k setkáváním přistupováno systematičtěji, program obsahuje jeden až dva typy robotů, se kterými se děti seznamují a s nimiž se postupně děti učí pracovat. V obou těchto kroužcích jsou nejvíce využívány stavebnice Lego, SamLabs a iRobot Root.

Podobný koncept setkávání nově zavedla i Knihovna Jiřího Mahena v Brně, jíž se volný přístup bez předchozí registrace také příliš neosvědčil. Současný Technický kroužek je určený dětem od 8 do 13 let, přičemž zájemci se přihlašují na každý jeden termín zvlášť. Jednotlivá setkání mají různá dílčí témata, nejedná se jen o robotické hračky, ale také o technologii 3D tisku či virtuální realitu. V rámci hodinu a půl dlouhého programu se lektoři snaží pomocí předem připravených aktivit naučit děti základní ovládání dané robotické hračky či technologie a postupně je vést až k pokročilejším dovednostem. Vzhledem k délce trvání jednotlivých setkání je součástí každé lekce vymezený čas pro volné aktivity dětí, v němž mohou dle libosti a s využitím vlastní fantazie s roboty pracovat samostatně.

Technický kroužek KJM

Technický kroužek KJM

Knihovna města Olomouce nabízí dvě volnočasové aktivity pro děti zaměřené na technologie. První se věnuje 3D modelování, především s využitím 3D pera, se staršími dětmi je však využívána i technologie 3D tisku. Druhou aktivitou je robotický kroužek, v rámci nějž se děti učí programovat dvě různé stavebnice LEGO, a to LEGO Boost Star Wars a LEGO Mindstorm Robotí vynálezce. V rámci jednotlivých setkávání děti roboty sestaví, učí se základní práci s nimi a společně plní výzvy a úkoly, které samo LEGO v rámci svých stavebnic nabízí. Již z toho vyplývá, že setkávání se konají pro registrované děti, které navštěvují kroužek opakovaně a na každém dalším navazují na své znalosti a zkušenosti, které získaly předchozí prací.

Neměli bychom opomenout ani Městkou knihovnu Polička a její prostor Půda, jež je svými robotickými a technickými aktivitami jednou z nejznámějších knihoven v našem prostředí. Půda je z velké části otevřeným prostorem pro děti i dospělé, kde si mohou vyzkoušet nejrůznější technologie a učit se práci s nimi, to vše buď samostatně, nebo pod vedením zkušených pracovníků. Poměrně výjimečnou službou je poskytování regionální výpomoci školám a knihovnám v okolí, jež si mohou některé z technologií z poličské knihovny vypůjčit.

Výše zmíněné knihovny nejsou jedinými, které pořádají zajímavé technicky zaměřené volnočasové aktivity pro děti, mládež či dospělé, jedná se jen o výběr několika z nich. Stále však existuje také mnoho těch, které neumí, neví jak, nebo se obávají toto moderní vybavení do chodu svých institucí zařadit a běžně s ním pracovat. Přehled alespoň některých institucí, ve kterých spojení tradice a modernizace funguje, by tak pro ně mohl být inspirativní začátek pro začlenění interaktivních hraček do vlastní nabídky.

Použité zdroje

ČECHOVSKÝCH, Matty. Robotické technologie v knihovnách v kontextu digitální gramotnosti [online]. Opava, 2023 [cit. 2023-10-16]. Dostupné z: https://is.slu.cz/th/rdxcy/ Diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.