Výsledky mini ankety Práce s teenagery v knihovnách

Výsledky mini ankety Práce s dětmi z 2. stupně ZŠ a SŠ v knihovnách – trávení volného času v knihovně...

Autor: Pavlína Lišovská
Rubrika:
Datum publikace: 30.06.2023 | Ročník 9

Výsledky mini ankety Práce s dětmi z 2. stupně ZŠ a ze SŠ v knihovnách – trávení volného času v knihovně

Že jsou teenageři specifickou cílovou skupinou obecně, je neoddiskutovatelné. Nacházet si k nim cestu, když oni sami tu svou právě hledají, bývá poměrně ošemetná záležitost, ale my v knihovnách této výzvě pravidelně čelíme. Ať už tím, že chystáme vzdělávací lekce pro školy, tak i tím, že se snažíme poskytovat jim bezpečné zázemí pro jejich odpočinek, tvorbu, učení se či trávení volného času. A právě toto volnočasové vyžití v knihovnách bylo předmětem naší ankety. Do ankety se zapojilo 82 knihovníků, kterým patří velký dík za to, že vyplnění dotazníku věnovali čas. Níže uvádíme dílčí výsledky, které z průzkumu vzešly.

První dotaz směřoval na úplný základ informací – zajímalo nás, zda knihovny vůbec s touto cílovou skupinou pracují v rámci volného času a případně v jaké podobě.

Graf 1 – Pracují knihovny s dětmi z 2. stupně ZŠ a SŠ?

Knihovna, která nepracuje s cílovou skupinou mládeže 13+

Knihoven (v Grafu 1 jsou vyznačeny zeleně), které s teenagery cíleně nepracují, jsme se ptali zvlášť na dvě speciální otázky – proč nevytváří aktivity pro tuto cílovou skupinu a co odhadují jako důvod nezájmu této cílové skupiny o aktivity knihovny. U obou položek mohli zvolit více odpovědí.

U dotazu, proč nevytváří speciální programy pro mládež, uvedli oba respondenti pouze jednu odpověď, a to buď že nemají mladým co nabídnout, protože neobstojí v konkurenci jiných subjektů, či ve druhém případě byla odpovědět, že mládež 13+ nejeví o čtení zájem a o aktivity v knihovně také ne. Tento konkurenční problém může být skutečně velkou výzvou.

V druhém dotazu měli vybrat z možností (mohli i více než jednu), co je důvodem nezájmu. Zvoleny byly 3 položky z nabízených, a to, že důvodem nezájmu je to, že knihy a knihovny jsou mládeží vnímány jako nudný přežitek, že raději tráví čas s vrstevníky mimo knihovnu a že teenageři nečtou, a tudíž nechodí do knihovny.

Graf 2 – Důvody nezájmu cílové skupiny o aktivity knihovny

Jakkoliv se nám to může zdát přemrštěné, tak v některých knihovnách s takovými jevy skutečně mohou bojovat a dost pravděpodobně to nebude jen záležitost knihovny v daném místě, ale i dalších volnočasových center a míst, kde by za jiných okolností mohla mládež trávit svůj volný čas. Knihovny mohou být mladými vnímány jako místo zastaralé, protože knihy nevydávají zvuky, nejsou rychlé, nutí přemýšlet, ale jde pak jen o to nastavit dostatečně dobrým úhlem jejich optiku, aby viděli i jiné benefity, které jim kromě knih může knihovna nabízet.

Knihovny, které pracují s mládeží 13+ dlouhodobě

Na opačném konci odpovědí byly otázky pro skupinu knihoven (v Grafu 1 vyznačeny modře), které uváděly, že s touto cílovou skupinou pracují dlouhodobě. Jich jsme se ptali, co jejich knihovně pomohl nalákat teenagery do knihovny na volnočasové akce.

Graf 3 – Čím knihovny nalákaly mládež 13+ do knihovny

Jednoznačně vyhrála odpověď, že to, čím si získali mládež 13+, bylo bezpečné zázemí bez předsudků, tuto možnost zvolilo 13 z 18 odpovídajících, v těsném sledu za touto odpovědí byla skutečnost, že se svou nabídkou pro mládež šla knihovna oslovit i místní školy a představit jim své aktivity – tuto možnost označilo 11 z 18 knihoven. Na třetím místě pak nejvíce volená položka, a to polovinou oslovené podskupiny, tedy 9 knihovnami, byla možnost, že si mladí sami mezi sebou rozšiřují informace o dobrých akcích a posilují tak základnu. Vrstevnické sdílení je vždy kvalitním základem pro jakékoliv šíření informací. Následovaly 3 odpovědi, které získaly po 3 hlasech, a to, že lákadlem je šíře nabídky programů, cíleně zaměřená nabídka na problematiky, které jsou pro současnou mládež lákavé a důležité, a v neposlední řadě také cílený marketing – sociální sítě a plakáty. Po jednom hlasu dostaly odpovědi v položce Jiné, kde knihovny uváděly své příklady dobré praxe – jedné knihovně se osvědčila spolupráce s Domem dětí a mládeže, druhá uváděla, že jí pomáhá pořádání zajímavých akcí, např. malování hennou apod.

Zkušenosti jsou tedy opravdu rozmanité, ale shrneme-li si poznatek z těchto odpovědí, tak je důležité informování různými kanály, vč. samotných vrstevníků, kteří doporučují to, co se jim líbí dále, a prostor knihovny, kde se mladí cítí bezpečně, přijímaní a pochopení, to je pro ně velmi důležité.

Jak a v jakých podobách knihovny s mladými 13+ pracují

K drobnému nedorozumění došlo u položek, kde jsme se ptali trochu jiným způsobem, jak dlouho všechny odpovídající knihovny s mladými pracují. Původně (viz Graf 1) s mladými cíleně nepracují 2 knihovny a 14 dalších uvažuje o tom, že by s touto cílovou skupinou rády začaly pracovat. V Grafu 4 níže však vidíme, že 8 knihoven uvádí, že takový prostor nemají a s teenagery vůbec nepracují. Nejspíš došlo k zmatení při položení otázky, kde došlo ke sloučení dvou sledovaných jevů (existence prostor knihovny pro mladé a vlastní cílená práce s mladými), berte tedy výsledek této odpovědi s rezervou.

Dále zde 41,5 % respondentů (tj. 34 knihoven) uvedlo, že s mladými 13+ pracují, ale speciální prostor pro ně nemají. Druhou nejsilnější skupinou respondentů bylo 18,3 % z nich, které uváděly, že s mladými 13+ pracují již více než 10 let.

11 % knihoven v současné době mapuje možnosti, jak s mladými pracovat v knihovně, a stojí na samotném začátku designování těchto služeb. Těsně po uvedení do realizace služeb pro mladé (tzn. že služby nefungují déle než rok) jsou 4 respondenti, tj. necelých 5 % odpovídajících. 3 knihovny (tj. 3,7 %) mají zavedeny služby pro mládež 1–2 roky a 2 knihovny (tj. 2,4 %) pracují 3–5 let s mladými více cíleně. Více než 5 let mají aktivity pro mládež 13+ spuštěné v 7 knihovnách (tj. 8,5 % respondentů).

Graf 4 – Jak dlouho s mládeží 13+ knihovny pracují cíleně

Další otázka směřovala k tomu, zda knihovny disponují samostatným prostorem pro mládež 13+ či nikoliv, a to ve smyslu nábytku/místnosti, nikoliv ve smyslu doplňovaného knihovního fondu.

Zde téměř 83 % knihoven uvedlo, že u nich mají mladí fond i prostor v rámci jedné půjčovny pro všechny cílové skupiny dětí i mládeže dohromady. Pouze 17 % knihoven uvedlo, že mají k dispozici samostatnou speciální místnost pro mládež.

Graf 5 – Speciální prostor pro mládež v knihovně

V dotazníku nemohla chybět otázka, zda knihovny pracují s mládeží 13+ také v rámci vzdělávacích lekcí pro školy. Majoritní podíl odpovědí měla možnost „Ano, chodí ale jen 2. stupeň ZŠ, střední školy nechodí“. Více než čtvrtina respondentů (celkem 26,8 %) uváděla, že k nim na lekce chodí 2. stupeň ZŠ i středoškolské skupiny.

Shodně po 11 % měly možnosti „Ne, ale rádi bychom tuto cílovou skupinu také přivedli do knihovny“ a „Ne, chodí k nám jiné cílové skupiny dětí“.

Poměrně výrazným překvapením byly odpovědi 4 knihoven, které uváděly, že pracují pouze se středoškoláky a 2. stupeň ZŠ k nim nechodí. Můžeme jen odhadovat, kdo byli respondenti, zda to byli kolegové z vědeckých či jinak specializovaných knihoven, každopádně je skvělé, že některá knihovna se v rámci lekcí specializuje právě na tuto skupinu.

Graf 6 – Vzdělávací lekce pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy

Otázka cílící na odpolední aktivity knihovny pro teenagery dopadla opět zajímavě. 41 knihoven z celkového počtu 82 respondentů uvádělo, že odpolední aktivity pro teenagery nepřipravuje, ale mají zájem pro ně akce tvořit. 29 knihoven uvádělo, že s mladými 13+ v odpoledních hodinách nepracují vůbec. 11 knihoven zmínilo, že akce pro tuto cílovou skupinu připravují několikrát do měsíce a 1 knihovna je dokonce chystá několikrát do týdne.

Na tomto grafu a složení odpovědí je opět zajímavá skutečnost, jak se liší vnímání toho, zda a jak s teenagery pracujeme, v Grafu 1 se totiž odpovědi od Grafů 46 výrazně lišily v oblasti toho, která knihovna takové aktivity pořádá. Vyhodnocení tohoto dotazníku a jeho vybraných položek totiž vyvolává řadu dalších podnětů a otázek, na něž nedovede dotazník odpovědět, a je to poměrně rozsáhlý prostor pro případné hloubkovější studie, které by zmapovaly, jak knihovny tuto problematiku vnímají.

Graf 7 – Odpolední aktivity pro mládež 13+ v knihovnách

V oblasti věnované aktivitám připravovaným pro mládež 13+ jsme se dotazovali, který typ aktivit je u teenagerů nejoblíbenější v dané knihovně. Respondenti mohli volit více možností a k dispozici byla i položka Jiné, která umožňovala vypsat případné speciální programy, jež se v základní nabídce možností neobjevily.

37 knihoven, tj. 45,1 % odpovídajících, uvádělo, že žádné aktivity pro mládež nepřipravuje. Zajímavou odpovědí, která více specifikovala situaci v dané knihovně, kdy knihovna netvoří cíleně aktivity pro mládež 13+, ale přesto tam návštěvníky tohoto věku má, byla tato: „My samostatně programy přímo pro tuto věkovou kategorii nepřipravujeme, ale samozřejmě i děti v tomto věku si chodí půjčovat knihy, naproti máme Gymnázium, což trochu nahrává tomu, že to mají blízko a vyšší gympl je docela zvyklý do té knihovny chodit “jen tak“.“ Někdy právě ta strategická situovanost v rámci města sehrává svou roli v tom, kdo si do knihovny cestu najde.

Ze základní nabídky se mezi třemi nejčastějšími odpověďmi objevily tyto: 14 hlasů získaly Literární či výtvarné soutěže (tj. 17,1 %), 11 hlasů získal Deskoherní klub (tj. 13,4 %) a 10 hlasů Klub manga a anime (tj. 12,2 %). Je potěšující, že právě literatura si skrze manga komiksy získává mladé lidi, kteří díky tomu nacházejí i další nadšence, s nimiž mohou svou zálibu sdílet.

Naproti tomu třeba Cizojazyčné programy nebo Cestovatelské programy nejsou teenagery oblíbené v žádné z odpovídajících knihoven.

Dobrovolnické aktivity jsou oblíbené v 8 knihovnách (tj. 9,8 % respondentů) a výtvarné programy v 6 knihovnách (tj. 7,3 % odpovídajících). Čtenářský klub si získal mládež ve 3 knihovnách a ve dvou knihovnách jsou velmi oblíbené robotické kroužky či práce s umělou inteligencí (AI). Diskuzní klub je favoritem v jedné knihovně. Některé knihovny pak tvoří aktivity pro dětské čtenáře, a kdo chce, může se jich také zúčastnit.

Z volných odpovědí můžeme pro inspiraci ostatním uvést např. tyto aktivity:

 • tematická odpoledne (Halloween, Valentýn…),

 • deskovky (hlavně Bang…),

 • návštěvy čtenářského klubu ze ZŠ (připravují pro ně speciální program),

 • individuální práce s jednotlivci v rámci projektu Lovci perel,

 • kulturně-vzdělávací lekce (bez bližší specifikace),

 • mládež si v knihovně tvoří program sama,

 • únikové hry,

 • maturitní klub (příprava na maturitu z literatury – pro 3. a 4. ročník SŠ),

 • zábavné aktivity, např. o tetování i s praktickou ukázkou,

 • stolní RPG,

 • komponované programy,

 • vzdělávací akce pro 2. stupeň,

 • nocování v knihovně,

 • BookCon.

Úskalí a příležitosti volnočasových aktivit mládeže 13+ v knihovnách

V tomto oddílu ankety se účastníci měli zamyslet v první otázce nad tím, v čem vnímají úskalí práce s teenagery v knihovnách. Z nabízených možností mohli vybrat libovolný počet a opět byla k dispozici i položka Jiné pro vlastní odpovědi.

Respondenty jsou jako nejzávažnější problémy vnímány zejména dvě věci – nezájem mladých o knihovnu obecně (tuto položku zvolilo 48 knihoven z 82 (tj. 58,5 %)) a nedostatek samostatného, bezpečného prostoru pro tuto cílovou skupinu – nemají pro ně speciální prostor (tuto položku uvedlo v odpovědích 41 knihoven, tj. 50 %).

Obavou, že neumí pro tuto cílovou skupinu vytvořit aktivity, které by pro ně byly zajímavé, má 28 knihoven, tj. 34,1 %, a za handicap knihovny považují také přetlak akcí v místě, kde je knihovna a neschopnost jim konkurovat (tuto možnost zvolilo 18 dotázaných, tj. 22 %).

Personální, resp. finanční otázku řeší další knihovny – 15 jich uvádělo, že problémem je nedostatek financí na zajištění kvalitních lektorů pro akce (tj. 18,3 %), 13 knihoven odpovědělo, že handicapem jsou samotní knihovníci, kteří nedovedou využít potenciál cílové skupiny (tj. 15,9 %) a 12 respondentů sdělilo, že jako handicap knihoven vnímají knihovníky, kteří se nedovedou naladit na mentalitu mladých (tj. 14,6 %).

5 respondentů zmínilo, že problémem je také nedostatečně vybavený knihovní fond pro mládež 13+ (tj. 6,1 % z celkového počtu 82 knihoven).

Graf 8 – Největší úskalí práce s mládeží 13+ v knihovnách

Z volných odpovědí také vyplynulo, že pro některé knihovny je handicapem přetíženost aktivit na jiných polích: „Máme tolik akcí pro MŠ a první stupeň ZŠ, že na další už nám nezbývá kapacita (především co se týká lidských zdrojů a prostoru).“ Další tři knihovny se připojovaly s podobnými problémy či obavami, že je problémem zajištění časových, personální a prostorových kapacit tak, aby se akce vůbec mohly uskutečnit. Jako problém pak také zmiňovala jedna z knihoven, že úskalím je nezájem mládeže 13+ obecně, protože jim stačí pouze sedět u mobilu nebo být s partou.

Naopak optimističtější náhled samy na sebe mají knihovny v tom, co můžeme této cílové skupině nabídnout, v čem jsme dobří. Přes 50 hlasů získaly dvě položky z nabízených možností, a to že naší devizou je zajištěný kvalitní fond, který je průběžně doplňovaný novinkami (tuto položku zvolilo 58 knihoven, tj. 70,7 %), a existence bezpečného (hate free) prostoru a zázemí pro všechny bez předsudků (tuto položku uvádělo 52 knihoven, tj. 63,4 %).

Třetí nejčastější odpovědí bylo, že mladým poskytujeme prostor svobodného růstu a podporujeme jejich rozvoj (tuto položku vybralo 35 knihoven, tj. 42,7 % z celkového počtu dotázaných).

Dále 20 knihoven vnímá jako náš potenciál to, že sledujeme trendy a dovedeme se naladit na jejich vlnu (24,4 %), a 19 knihoven uvádělo, že umíme tvořit akce tzv. na míru (tj. 23,2 %). Dalším důležitým aspektem toho, co pro mladé poskytujeme, je podpora v tom být užitečný pro své okolí, tzv. dobrovolnictví (tuto možnost zvolilo 14 knihoven, tj. 17,1 % z dotázaných), nebo skutečnost, že mladí vědí, že je podpoříme v dobrých nápadech a dáme jim prostor pro realizaci vlastních zajímavých nápadů (tuto odpověď zvolilo 12 knihoven, tj. 14,6 % respondentů).

Naší výhodou pak může být to, že máme v týmu specialisty na práci s mládeží 13+ (tuto možnost uvádělo 13 knihoven, tj. 15,9 %).

Graf 9 – Co mohou knihovny mládeži 13+ nabídnout, v čem jsme dobří

A jedna z knihoven samostatně uvedla, že platí vše výše uvedené dohromady, což považujeme za příkladné shrnutí myšlenky, s níž jsme do celého tématu vstupovali. Je na místě mít obavy z toho, jestli zvládneme pracovat s takovou specifickou skupinou čtenářů, ale zároveň je škoda se toho vyloženě bát, protože máme spoustu zkušeností a dovedností, které můžeme v této práci zužitkovat, jde jen o to najít k mladým lidem cestu skrze jejich témata, jejich životy, přes to, co je zajímá.

Níže je uveden ještě seznam titulů, které byly doporučeny v rámci ankety a na závěr několik motivačních slov od těch, kteří už se do této práce s mladými pustili a chtějí podnítit další kolegy, aby se toho nezalekli a také s mladými cíleně začali pracovat. Ovšem jeden z názorů dáváme už i sem, neboť v sobě snoubí téměř vše výše uvedené – jedná se o radu do začátku kolegům, kteří s touto cílovou skupinou teprve chtějí začít pracovat nebo s tím právě začínají: „Přijde na to – jak pracovat, jestli v rámci škol nebo třeba těmi odpoledními programy. Myslím, že nalákat tuhle věkovou skupinu do knihovny (na jiné věci než knihy) je mnohdy těžké z mnoha důvodů a jedním z nich je i to, že třeba ty knihovny ani nemají takové "vymoženosti" jako v jiných organizacích. Je jasné, že "hráčská" populace u mládeže si radši půjde kecnout někam k dobrému komplu, než do knihovny na deskovku. Ovšem – existují výjimky a je samozřejmě potřeba alespoň zkusit zjistit, co ty děcka zajímá. Já osobně jsem zastáncem toho, že cokoliv (knihy, hry, pc), co ty "děti" přiměje jít do toho prostoru té knihovny, je super a je to základ pro to rozvíjet něco dalšího. Co se týká programů pro školy, asi hlavně atraktivita… musí to být pro ně něčím zajímavé a neměl by z toho ten knihovník udělat úplný opruz. Puberťáci 13+ mají dost často jasnou životní náplň – být otrávený a to jim i dost často vydrží (což vidím na ZŠ i SŠ), takže cokoliv co v té knihovně vymyslíte, aniž by je to unudilo k smrti, je super :) a může to být klidně literární klasika, jen musí být zabalená do nějaké lepší formy, než je tomu často ve školách.“

Doporučené tituly či žánry (řazeno dle četnosti výskytu v dotaznících, pokud není uveden kromě autora/žánru i konkrétní titul, byl doporučen autor/žánr jako celek):

Autor

Název, nebo žánr

Počet výskytů v odpovědích

-

manga komiksy

13x

Matocha

série Prašina

10x

Březinová

série GO!, série Holky na vodítku, Řvi potichu, brácho, Útěk Kryšpína N., www.bez-bot.cz aj.

7x

Flanagan

série Hraničářův učeň

6x

kvalitní komiksy obecně

-

5x

Osemanová

série Srdcerváči

5x

Shusterman

Smrtka, Bez šance

3x

Rowlingová

série Harry Potter

3x

Lowry

např. Dárce aj.

3x

Chbosky

Ten, kdo stojí v koutě

2x

de Fombelle

Alma, Vango

2x

Hooverová

např. Námi to končí aj.

2x

Kinney

série Deník malého poseroutky

2x

Collins

série Hunger games

2x

Gierová

série Drahokamy

2x

žánr fantasy

-

2x

Rothová

Divergence

2x

Orlev

např. Ostrov v Ptačí ulici

2x

McQuiston

Červená, bílá, královsky modrá

2x

Kosatík

Češi

1x

Rušar

Jaro Kriplů

1x

Marschová

Kluk odnikud

1x

Fišarová

Nikolina cesta

1x

Soukupová

-

1x

Adams

Stopařův průvodce galaxií

1x

Glyn

Zápisky z Rosewoodu

1x

Stehlíková

Naslouchač

1x

Riordan

Percy Jackson

1x

Tolkien

Hobit

1x

téma LGBTQ+

-

1x

Tamaki

-

1x

Rina

Kroniky prachu

1x

Spiegelman

Maus

1x

Dvořák

Já, Finis

1x

Fučíková

Jan Amos Komenský

1x

Vopěnka

Spící město

1x

Baňková

Straka v říši entropie

1x

Ness

Volání netvora

1x

Reeve

-

1x

M. Meyerová

-

1x

Pitcherová

Moje sestra žije na krbové římse

1x

Bardugho

Šest vran

1x

Green

Hvězdy nám nepřály

1x

edice 13 1/2 z Baobabu

-

1x

Tichý

-

1x

Almond

-

1x

Zusak

Zlodějka knih

1x

Sepetys

Musím tě zradit

1x

Nofreeusersname

série Navždycky

1x

M. Pecháčková

Kdo chytá v síti

1x

kol. autorů

Všechny barvy duhy

1x

John

Memento

1x

S. Anderson

komiksy

1x

Topinková

Stačí mávnout křídly

1x

Albertalli

Já, Simon

1x

 

Motivační slova či rady do začátku od kolegů:

 • Nesnažte se být "hustí".

 • Nepoučovat, nemoralizovat, vcítit se do jejich nejistoty.

 • Mít dostatek trpělivosti a nevzdávat se.

 • Zajistit prostor - oddělit od malých dětí, ale také bez dospěláků, pouze mladá knihovnice/knihovník.

 • Trpělivost, orientace v moderních technologiích, znalost sociálních sítí, věkovou blízkost

 • Při přípravách programů do školy konzultovat program s učitelem a připravovat program na míru.

 • Trpělivost, někdy pevné nervy :-), ale především určitě přátelský přístup a opravdový zájem nejen o mladé dospívající lidi jako takové, ale samozřejmě i zájem se tomuto věnovat, což platí obecně pro práci s jakoukoliv cílovkou ;-)

 • Nebát se. / Nebát se před nimi přiznat, že v mnohém jsou jinde než my a nacházet mezigenerační souvislosti

 • Trpělivost, tolerance, vymezit základní pravidla a možnosti, přizpůsobovat se situaci.

 • Ze začátku se osvědčilo deskohraní, diskusní klub (čtenářský), knihy s problematikou LGBT.

 • Vyčlenit prostory, kde budou mít čtenáři relativní soukromí (pelíšek). / Vyčlenit speciální prostor.

 • Určitě naladit se na tu správnou vlnu. / Snažte se naladit na jejich vlnu, buďte jejich přáteli.

 • Chuť do práce, absolvování workshopu zaměřeného na práci s mládeží.

 • Je potřeba mít knihovníka, který k práci s touto skupinou má vztah – porozumění, nápady…

 • Pracuji na vesnici, takže se všichni známe osobně, jménem. Děti znám už od vítání občánků, ale když se někdo přistěhuje z města, většinou ani nemá vztah ke knihovně – např. vysmívá se místním, že jsou trapní, když chodí do knihovny. Doporučení: znát knihy, které cílovce doporučuji (přečíst si je a moci se čtenářem diskutovat a doporučit), nechat je vybrat část knih do fondu (např. ve spolupráci s knihkupcem), od začátku zavést pravidla a dodržovat je (např. hlučnost, sprosté slova, mobily, …), pochválit ty, kteří čtou a podporovat je v dalším čtení, spolupracovat s učiteli (když jdou se třídou na besedu, vyhradit pár minut na vrácení knih a prohlídku nových).

 • Nápaditost, trpělivost, vstřícnost, schopnost zaujmout.

 • Otevřeně komunikovat s dětmi i s učiteli.

 • Dejte jim, co chtějí, ale s Vašimi pravidly… :-)

 • Vytvořit bezpečný prostor.

 • Hodně si s nimi povídat.

 • Zjistit potřeby teenagerů v místě působiště (co by v knihovně potřebovali, aby v ní rádi trávili čas). / Naslouchat a nechat tuto skupinu podílet se na aktivitách a akcích v knihovně, ať už při plánování či samotné realizaci. / Udělat si průzkum, o co se zajímají děti v jejich okolí. Tyto skupiny se mohou hodně lišit.

 • Začněte s tím, co vás osobně zajímá.

 • Aby vydrželi. I když děláme pouze dopolední kulturně-vzdělávací akce (autorské čtení, lekce, besedy), vidíme v dané chvíli pozitivní ohlas. Nicméně, zaujmout tuto cílovou skupinu 13+ v jejich volném čase, aby přišli na odpolední přednášku nebo autorské čtení, je opravdu těžké. Dá se ale na tom pracovat v rámci spolupráce se školami, pedagogy, kteří by mohli dětem tyto akce doporučit a v rámci studia, projektů, i něco od nich očekávat? Zkusíme vymyslet nějaký dotazník, který bychom dětem dali vyplnit.

 • Aby četli knihy, které teenagerům doporučují

 • Buďte autentičtí!

 • Trpělivost, pokora a nadhled. Umět pracovat i se svým vlastním dítětem.

 • Mít odvahu zkoušet nové věci, což sami potřebujeme… Ale také je nutné najít časový prostor v moři všech aktivit.

 • Pozvěte si na začátek odborníky třeba nakladatelství Crew, ať udělají přednášku, a pak přijdou mladí a ptají se na tituly, které zazněly na přednášce.

 • Nebát se, pořád se vzdělávat a být kreativní.

 • Nevzdávat se! Být přístupní návrhům náctiletých. Nechat je předvést se.

 • Potřebují svůj přístup a minimální, ale svůj prostor.

 • Najít si dobrovolníka, který má s cílovou skupinou zkušenosti.

 • Sledujte novinky a trendy, například skrze sociální sítě.

 • Školení, semináře a náhledy při akcích v KDM KJM v Brně.

 • Diskuse, naslouchání, nehraný zájem, vzájemná důvěra. To je balíček, který ocení. A nebát se, oni nekoušou.

 • Asi brát je takové, jací jsou, a nedávat nevyžádané rady. Příkazů a zákazů si užijí doma a ve škole. Dají se podchytit takoví "jiní" jedinci, kteří nevyužívají kroužky v DDM apod., zakřiknuté děti…, které zjistí, že v knihovně je fajn a chodí tam i další "děti" s podobnými zájmy nebo problémem.

 • Kvalitní program, doplnit fond o současné trendy, pokud možno vybudovat oddělený prostor pro tuto cílovou skupinu s odpočinkovou zónou a prostorem pro interaktivní program.

 • Nebát se, nemít předsudky, že si s nimi nebudeme rozumět.

 • Jít po hlavě do toho!