Mediální vzdělávání
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

V letech 2021 a 2022 realizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně projekt na podporu mediální gramotnosti. Projekt podpořený grantem Nadace OSF byl zaměřen na široké spektrum cílových skupin: děti a mládež (zejména středoškoláky), hendikepované, dospělé čtenáře či seniory. 

V první fázi projektu naše kolegyně a kolegové z Knihovny pro děti a mládež, pracoviště IN-centrum a pobočky Bohunice procházeli školením pro garanty mediálního vzdělávání rozděleného do několika tematických celků. Jednotlivé lekce se zabývaly otázkami mediální výchovy a její didaktiky, rolí novináře ve společnosti, principy práce s daty v médiích nebo etiky v mediálním prostoru. Lektory pro knihovníky byli etablovaní odborníci na mediální vzdělávání, etiku a filozofii médií a žurnalistiku.
Následně každé z pracovišť vytvořilo vzdělávací programy, které byly nabídnuty jejich cílovým skupinám a s nimi také opilotovány. 
Vzniklo několik vzdělávacích pořadů zabývajících se mediálním vzděláváním, které jsou součástí nabídky pro veřejnost pracovišť zapojených do projektu také následujících letech.