Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Registrace čtenáře

Registrace

Čtenářem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky a doložením správnosti údajů osobními doklady a úhrady registračního poplatku, který platí 365/185 dní ode dne zaplacení.

Čtenářem knihovny se může stát:

 • Každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti, kde se dají ověřit identifikační údaje včetně bydliště,
 • Občan členského státu Evropské Unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska starší 15 let po předložení průkazu totožnosti (platného cestovního pasu nebo národního průkazu totožnosti) nebo jiného průkazu totožnosti, v němž jsou potvrzeny údaje
   o trvalém či přechodném pobytu na území ČR,
  • Občan třetího státu, který prokáže svou totožnost platným dokladem, avšak není schopen doložit doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR, a složí nezúročitelnou finanční zálohu (kauci), která se po ukončení členství vrací. Kauce může být použita na vyrovnání finančních pohledávek čtenáře vůči KJM. Výši kauce určuje KJM v Ceníku,
  • Dítě do 15 let, které předloží písemný souhlas rodičů nebo jiných zákonných zástupců ve formě podepsané čtenářské přihlášky dítěte a prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem. Zákonný zástupce (rodič) dítěte je povinen se první registrace v KJM osobně zúčastnit a uvést základní identifikační údaje dle platného občanského průkazu – jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresu, e-mail, telefon. Zákonný zástupce dítěte za dítě jedná v případech, kdy je to dle zákona nutné, jinak jedná dítě samostatně. Zákonný zástupce dítěte a dítě jsou za závazky dítěte vůči KJM odpovědni společně a nerozdílně (zákonný zástupce dítěte má právo a povinnost zejména vracet vypůjčené dokumenty a hradit poplatky). Dítě i jeho zákonný zástupce se svými podpisy na přihlášce zavazují dodržovat Knihovní řád KJM a souhlasí se vzájemně solidární odpovědností,
  • Právnická osoba na základě přihlášky podepsané jejím statutárním orgánem a opatřené razítkem, po doložení dokladu o existenci a po předložení platného občanského či služebního průkazu jejího pracovníka písemně pověřeného uskutečňováním výpůjček. Nositelem práv a závazků je zde tato právnická osoba, nikoliv pověřený pracovník.

Uživatelem Knihovny pro nevidomé a slabozraké se může stát osoba se zrakovým postižením, která se prokáže potvrzením očního lékaře, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR či společnosti Tyfloservis, o. p. s., anebo ten, komu zdravotní stav brání číst knihy v tištěné podobě nebo běžným způsobem a ti, kteří se problematikou handicapu zabývají ze zájmového nebo profesního hlediska, což je třeba doložit čestným prohlášením nebo doporučením od lékaře. 

Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení Knihovního řádu KJM a současně dává souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb. s využíváním osobních údajů za účelem vystavení čtenářského průkazu,  který je nutný pro poskytování výpůjčních služeb knihovny. Po uplynutí platnosti čtenářského průkazu a vypořádání všech závazků vůči knihovně budou osobní údaje z automatizované databáze vymazány a v písemné databázi skartovány podle Skartačního řádu KJM (ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. v platném znění). Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let rodič či jiný zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu KJM ze strany dítěte, jak je popsáno výše.


Čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s KJM. Průkaz je nepřenosný. Jeho ztrátu je čtenář povinen ohlásit. Čtenář zodpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu a také za závazky vůči knihovně vzniklé případným zneužitím jeho čtenářského průkazu. Platnost průkazu je 365/185 dnů od jeho vystavení nebo obnovení platnosti. K obnovení musí čtenář starší 15 let předložit k ověření údajů na čtenářské přihlášce svůj platný osobní doklad a doklad opravňující čtenáře žádat slevu. Bez čtenářského průkazu se dokumenty zásadně nepůjčují, je možné je pouze vrátit. V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. V takovém případě musí zástupce tuto skutečnost doložit podepsanou plnou mocí čtenáře, kterou je nutné při každé registraci obnovit.

Typy průkazů

KJM vydává registrovaným čtenářům dva typy průkazů podle povahy provozu, na kterém chce čtenář čerpat služby. Automatizovaná síť má plastový průkaz s čárovým kódem, neautomatizované pobočky papírový průkaz.

 • Plastový průkaz s čárovým kódem – každý čtenář může mít v automatizované kihonvní síti pouze jeden čtenářský průkaz, který jej opravňuje využívat služby na kterémkoliv provoze automatizované sítě..
 • Papírový průkaz opravňuje čtenáře čerpat služby pouze na té neautomatizované pobočce, na které mu byl průkaz vydán. Na jedné neautomatizované pobočce může mít čtenář pouze jeden průkaz.

Každý čtenář může mít souběžně registraci v automatizované síti a libovolném počtu neautomatizovaných poboček.


Registrační poplatky

Při vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení jeho platnosti uhradí čtenář náklady spojené s jeho evidencí – tzv. registrační poplatek (dále registrační poplatek). Výši registračního poplatku stanoví Ceník. Při zaregistrování za čtenáře knihovny v automatizované síti (a dále kdykoliv) si každý čtenář může vložit libovolnou finanční částku na čtenářské konto, ze kterého budou hrazeny jeho finanční závazky vůči knihovně. Vložené částky nebudou úročeny a při ukončení členství bude čtenáři vrácen jejich nevyčerpaný zůstatek. V případě nevyzvednutí zůstatku po dobu 3 let od ukončení členství bude částka převedena do mimořádných výnosů KJM. Od registračního poplatku jsou osvobozeni uživatelé Knihovny pro nevidomé a slabozraké, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a důchodci po dovršení 75 let. Osoby dle předchozí věty nejsou osvobozeny od jakýchkoliv jiných poplatků a sankčních plateb.

Za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu zaplatí čtenář (a to i ten, který má nárok na registraci zdarma) poplatek dle Ceníku. Náhrada opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného před více jak 24 měsíci se poskytuje zdarma. Více viz Ceník služeb knihovny.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku