Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Registrace čtenáře

Registrace

Čtenářem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky a doložením správnosti údajů osobními doklady a úhrady registračního poplatku, který platí 365/185 dní ode dne zaplacení.

Čtenářem knihovny se může stát:

  • každý občan ČR s trvalým pobytem v České republice nebo žadatel usazený v ČR, který tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti vydaným v členském státu EU,
  • občan členského státu Evropské Unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska starší 15 let po předložení průkazu totožnosti (dokladem totožnosti může být občanský průkaz, Identity Card, pas nebo řidičský průkaz vydaným v členském státu EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska),
  • občan jiného státu mimo EU, který prokáže svou totožnost platným dokladem, avšak není schopen prokázat usazenost v ČR (např. povolení k pobytu), musí složit nezúročitelnou finanční zálohu (kauci), která se po ukončení členství vrací. Kauci je možné využít na vyrovnání finančních pohledávek čtenáře vůči KJM. Výši kauce určuje KJM v Ceníku,
  • dítě do 15 let, které předloží písemný souhlas rodičů nebo jiných zákonných zástupců ve formě podepsané čtenářské přihlášky dítěte a prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem. Zákonný zástupce (rodič) dítěte je povinen se první registrace v KJM osobně zúčastnit a uvést své základní identifikační údaje dle platného občanského průkazu – jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Zákonný zástupce dítěte a dítě jsou za závazky dítěte vůči KJM odpovědni společně a nerozdílně. Zákonný zástupce dítěte se svým podpisem na přihlášce zavazuje dodržovat Knihovní řád KJM a souhlasí se vzájemně solidární odpovědností,
  • právnická osoba na základě přihlášky podepsané jejím statutárním orgánem a opatřené razítkem, po doložení dokladu o existenci a po předložení platného občanského či služebního průkazu jejich pracovníků písemně pověřených uskutečňováním výpůjček. Nositelem práv a závazků je zde tato právnická osoba, nikoliv pověření pracovníci. Každá právnická osoba může mít maximálně dva zástupce písemně pověřené k uskutečňování výpůjček.

Uživatelem Knihovny pro nevidomé a slabozraké se může stát osoba se zrakovým postižením, která se prokáže potvrzením očního lékaře, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR či společnosti Tyfloservis, o. p. s., anebo ten, komu zdravotní stav brání číst knihy v tištěné podobě nebo běžným způsobem a ti, kteří se problematikou handicapu zabývají ze zájmového nebo profesního hlediska, což je třeba doložit čestným prohlášením nebo doporučením od lékaře. 

Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení Knihovního řádu KJM a současně dává souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb. s využíváním osobních údajů za účelem vystavení čtenářského průkazu,  který je nutný pro poskytování výpůjčních služeb knihovny. Po uplynutí platnosti čtenářského průkazu a vypořádání všech závazků vůči knihovně budou osobní údaje z automatizované databáze vymazány a v písemné databázi skartovány podle Skartačního řádu KJM (ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. v platném znění). Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let rodič či jiný zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu KJM ze strany dítěte, jak je popsáno výše.


Registrace on-line

MODUL KNIHOVNA V BRNO ID A PRŮKAZ BRNO ID PLATNÝ JAKO ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ KJM 

Modul Knihovna umožňuje čtenářům napojení svého existujícího čtenářského konta v knihovně na ověřený účet v e-shopu Brno iD. Lze pak provádět platby (vklad na konto, platba registrace nebo dluhu) azakládat nové čtenářské účty v knihovně on-line a využívat bankovní kartu (průkaz Brno iD nebo e-šalinkartu) jako čtenářský průkaz v knihovně (na všech provozech KJM). U nově online vytvořených účtů je nutné nejpozději do 30 dnů podepsat tištěnou přihlášku v knihovně, jinak bude služba zablokována.

KNIHOVNA JAKO OVĚŘOVACÍ MÍSTO BRNO ID 

Ověřování nových nebo změněných osobních údajů účtu Brno iD je možné na všech automatizovaných provozech Knihovny Jiřího Mahena v Brně a tím získat nebo aktualizovat svůj status.

PŘEDREGISTRACE

Služba Předregistrace je určena těm, kteří dosud nejsou zaregistrováni jako čtenáři knihovny. Po předregistraci je nutná osobní registrace s ověřením údajů v knihovně nejpozději do 30 kalendářních dnů. Po této době bude předregistrace automaticky zrušena.

OBNOVENÍ REGISTRACE PŘI UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Registraci lze prodloužit přes Brno iD (viz výše) nebo platbou na účet knihovny, případně nás kontaktujte na e-mail vypujcky@kjm.cz.


Čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s KJM. Průkaz je nepřenosný. Jeho ztrátu je čtenář povinen ohlásit. Čtenář zodpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu a také za závazky vůči knihovně vzniklé případným zneužitím jeho čtenářského průkazu. Platnost průkazu je 365/185 dnů od jeho vystavení nebo obnovení platnosti. K obnovení musí čtenář starší 15 let předložit k ověření údajů na čtenářské přihlášce svůj platný osobní doklad a doklad opravňující čtenáře žádat slevu. Bez čtenářského průkazu se dokumenty zásadně nepůjčují, je možné je pouze vrátit. V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. V takovém případě musí zástupce tuto skutečnost doložit podepsanou plnou mocí čtenáře, kterou je nutné při každé registraci obnovit.

Typy průkazů

  • Plastový průkaz s čárovým kódem – každý čtenář může mít v automatizované kihonvní síti pouze jeden čtenářský průkaz, který jej opravňuje využívat služby na kterémkoliv provoze automatizované sítě.
  • Platební karta - nové karty zdarma vydává KJM pouze při registraci čtenářů do 15 let nebo nad 75 let
  • Papírový průkaz opravňuje čtenáře čerpat služby pouze na té neautomatizované pobočce, na které mu byl průkaz vydán. Na jedné neautomatizované pobočce může mít čtenář pouze jeden průkaz.

Každý čtenář může mít souběžně registraci v automatizované síti i neautomatizované pobočce.


Registrační poplatky

Při vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení jeho platnosti uhradí čtenář náklady spojené s jeho evidencí – tzv. registrační poplatek (dále registrační poplatek). Výši registračního poplatku stanoví Ceník. Při zaregistrování za čtenáře knihovny v automatizované síti (a dále kdykoliv) si každý čtenář může vložit libovolnou finanční částku na čtenářské konto, ze kterého budou hrazeny jeho finanční závazky vůči knihovně. Vložené částky nebudou úročeny a při ukončení členství bude čtenáři vrácen jejich nevyčerpaný zůstatek. V případě nevyzvednutí zůstatku po dobu 3 let od ukončení členství bude částka převedena do mimořádných výnosů KJM. Od registračního poplatku jsou osvobozeni uživatelé Knihovny pro nevidomé a slabozraké, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a důchodci po dovršení 75 let. Osoby dle předchozí věty nejsou osvobozeny od jakýchkoliv jiných poplatků a sankčních plateb.

Za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu zaplatí čtenář (a to i ten, který má nárok na registraci zdarma) poplatek dle Ceníku. Náhrada opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného před více jak 24 měsíci se poskytuje zdarma. Více viz Ceník služeb knihovny.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku