Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Registrace čtenáře

Registrace (KŘ, odst. 2.2)

Čtenářem KJM (dále jen „čtenář“) se stává fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné a podepsané přihlášky čtenáře a po zaplacení registračního poplatku . KJM k registraci vyžaduje identifikační údaje čtenáře, jejichž rozsah je stanoven v Příloze č. 1: Informace o ochraně osobních údajů čtenářů a pro jejichž ověření je nutné předložit platný doklad totožnosti.
Registrace (případně obnovení registrace) je zpoplatněná dle Ceníku . Registrace je platná po dobu 365/185 dní. K obnovení registrace musí čtenář předložit k ověření údajů na čtenářské přihlášce svůj platný doklad totožnosti nebo v případě čtenáře do 15 let prokáže tento svoji totožnost přiměřeným způsobem (například žákovským, studentským průkazem apod.).

Čtenářem knihovny se může stát:

  • občan České republiky starší 15 let po předložení platného občanského průkazu,
  • občan členského státu Evropské unie (dále jen „EU“) starší 15 let po předložení platného dokladu totožnosti (dokladem totožnosti může být občanský průkaz, Identity Card, pas nebo řidičský průkaz vydaný členským státem EU),
  • občan jiného státu mimo EU starší 15 let po předložení platného dokladu totožnosti, avšak není-li schopen prokázat pobyt v ČR (např. povolením k pobytu), musí složit nezúročitelnou finanční zálohu (kauci), která se po ukončení členství vrací, ale pouze v případě, že není nutné ji využít na vyrovnání finančních pohledávek čtenáře vůči KJM. Výši kauce určuje KJM v Ceníku,
  • dítě do 15 let, které prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem. Dítě do 15 let se může stát čtenářem pouze v případě, že se jeho zákonný zástupce první registrace v KJM zúčastní, udělí svůj písemný souhlas s registrací tohoto dítěte a předloží platný doklad totožnosti a splnění podmínek podle bodu a-c. Zákonný zástupce dítěte za dítě jedná v případech, kdy je to dle zákona nutné, jinak jedná dítě samostatně. Zákonný zástupce dítěte a dítě jsou za závazky dítěte vůči KJM odpovědni společně a nerozdílně. Zákonný zástupce zodpovídá za vypůjčené dokumenty a má zejména právo a povinnost vracet vypůjčené dokumenty a hradit poplatky. Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let zákonný zástupce souhlasí se vzájemně solidární odpovědností a přejímá odpovědnost za dodržování Knihovního řádu KJM ze strany dítěte, přičemž se v rámci registrace dítěte do 15 let výslovně zavazuje i k úhradě sankcí dle ustanovení 5.3.1 Knihovního řádu,
  • právnická osoba na základě přihlášky podepsané jejím statutárním orgánem a opatřené razítkem, po doložení dokladu o existenci a po předložení platného občanského či služebního průkazu jejich pracovníků písemně pověřených uskutečňováním výpůjček. Nositelem práv a závazků je zde tato právnická osoba, nikoli pověření pracovníci. Každá právnická osoba může mít maximálně dva zástupce písemně pověřené k uskutečňování výpůjček.

Služby Knihovny pro nevidomé a slabozraké může využívat osoba se zrakovým postižením, která se prokáže potvrzením očního lékaře, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR či společnosti Tyfloservis, o. p. s., je držitelem průkazu ZTP/P anebo jí zdravotní stav brání číst knihy v tištěné podobě nebo běžným způsobem, což je třeba doložit čestným prohlášením nebo doporučením od lékaře. Služby Knihovny pro nevidomé a slabozraké upravuje také Příloha č. 7: Provozní řád Knihovny pro nevidomé a slabozraké.

Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář (případně zákonný zástupce čtenáře do 15 let) zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení Knihovního řádu KJM, a současně bere na vědomí, že KJM bude jeho osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů platného od 25. 5. 2018 i s návaznou legislativou České republiky v rozsahu, který je nutný pro poskytování služeb KJM. Tento rozsah je uveden v Příloze č. 1: Informace o ochraně osobních údajů čtenářů. Po uplynutí platnosti registrace a vypořádání všech závazků vůči KJM budou všechny údaje včetně osobních z automatizované databáze vymazány a anonymizovány a v písemné podobě skartovány podle Skartačního řádu KJM.


Předregistrace a obnovení registrace on-line

PŘEDREGISTRACE (KŘ, odst. 2.4)

Před první návštěvou knihovny je možné zažádat o registraci v knihovně (tzv. předregistrace):
a)  vyplněním předregistračního on-line formuláře ,
b)  zažádáním o registraci on-line prostřednictvím Brno iD.
Předregistrace slouží pro urychlení administrativních úkonů při fyzické návštěvě v knihovně.
Bez uhrazeného registračního poplatku je předregistrace platná 30 dnů. Po uplynutí této doby budou všechny údaje včetně osobních z automatizované databáze vymazány a anonymizovány podle Skartačního řádu KJM.

PŘEDREGISTRACE přes BRNO ID (KŘ, odst. 2.4)

Modul Knihovna umožňuje čtenářům napojení svého existujícího čtenářského konta v knihovně na ověřený účet v e-shopu Brno iD. Lze pak provádět platby (vklad na konto, platba registrace nebo dluhu) a zakládat nové čtenářské účty v knihovně on-line a využívat bankovní kartu (průkaz Brno iD nebo e-šalinkartu) jako čtenářský průkaz v knihovně (na všech provozech KJM). 
Bez uhrazeného registračního poplatku je předregistrace platná 30 dnů. Po uplynutí této doby budou všechny údaje včetně osobních z automatizované databáze vymazány a anonymizovány podle Skartačního řádu KJM.

OBNOVENÍ REGISTRACE PŘI UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Registraci lze prodloužit přes Brno iD (viz výše) nebo platbou na účet knihovny, případně nás kontaktujte na e-mail vypujcky@kjm.cz .

KNIHOVNA JAKO OVĚŘOVACÍ MÍSTO BRNO ID - MOMENTÁLNĚ KJM NEOVĚŘUJE

Ověřování nových nebo změněných osobních údajů účtu Brno iD je možné na všech automatizovaných provozech Knihovny Jiřího Mahena v Brně a tím získat nebo aktualizovat svůj status.


Čtenářský průkaz (KŘ, odst. 2.5)

Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s KJM. Průkaz je nepřenosný, tj. služby poskytne KJM jen čtenáři, který předloží čtenářský průkaz, který byl vydán jemu. Předložení průkazu vydaného jinému čtenáři s úmyslem uvést KJM v omyl a obohatit se může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku podle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (ve znění pozdějších předpisů) nebo jako podvod podle § 250 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, v platném znění (ve znění pozdějších předpisů). Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ihned ohlásit. Čtenář zodpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu a také za závazky vůči KJM vzniklé případným zneužitím jeho čtenářského průkazu.
Bez předložení čtenářského průkazu se služby určené pouze čtenářům neposkytují (zejména se jedná o výpůjčky dokumentů). Ve výjimečném případě lze službu poskytnout na základě předloženého platného dokladu totožnosti. Bez předložení čtenářského průkazu lze vrátit vypůjčené dokumenty.

Typy průkazů

  • Plastový průkaz s čárovým kódem – každý čtenář může mít v automatizované kihonvní síti pouze jeden čtenářský průkaz, který jej opravňuje využívat služby na kterémkoliv provoze automatizované sítě.
  • Bankovní platební karta - nové karty zdarma vydává KJM pouze při registraci čtenářů do 15 let nebo nad 75 let
  • Papírový průkaz opravňuje čtenáře čerpat služby pouze na té neautomatizované pobočce, na které mu byl průkaz vydán. Na jedné neautomatizované pobočce může mít čtenář pouze jeden průkaz.

Každý čtenář může mít souběžně registraci v automatizované síti i neautomatizované pobočce.


Registrační poplatky

Při vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení jeho platnosti uhradí čtenář náklady spojené s jeho evidencí – tzv. registrační poplatek (dále registrační poplatek). Výši registračního poplatku stanoví Ceník. Při zaregistrování za čtenáře knihovny v automatizované síti (a dále kdykoliv) si každý čtenář může vložit libovolnou finanční částku na čtenářské konto, ze kterého budou hrazeny jeho finanční závazky vůči knihovně. Vložené částky nebudou úročeny a při ukončení členství bude čtenáři vrácen jejich nevyčerpaný zůstatek. V případě nevyzvednutí zůstatku po dobu 3 let od ukončení členství bude částka převedena do mimořádných výnosů KJM. Od registračního poplatku jsou osvobozeni uživatelé Knihovny pro nevidomé a slabozraké, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a důchodci po dovršení 75 let. Osoby dle předchozí věty nejsou osvobozeny od jakýchkoliv jiných poplatků a sankčních plateb.

Za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu zaplatí čtenář (a to i ten, který má nárok na registraci zdarma) poplatek dle Ceníku. Náhrada opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného před více jak 24 měsíci se poskytuje zdarma. Více viz Ceník služeb knihovny.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku