Výsledky ankety: Inspirace v knihovnách

Inspirace je prý všude kolem nás, proto jsme se v anketě zeptali knihovníků z oddělení pro děti a mládež, kde získávají právě tu svoji...

Autor: Dominika Svozilová
Rubrika:
Datum publikace: 06.11.2023 | Ročník 9

Inspirace je prý všude kolem nás, v anketě jsme se proto zeptali knihovníků z oddělení pro děti a mládež, kde získávají právě tu svoji. Knihovníci musí totiž vytvářet stále nové akce a lekce pro děti a teenagery, jejichž zájmy, názory i mluva se konstantně mění. Samozřejmě se nejedná o jednoduchou záležitost, je tedy proto na místě ptát se dalších kolegů, kteří pracují se stejnou cílovou skupinou, a sdílet s nimi své nápady. Doufáme, že pomůže těm z vás, pro které je těžší objevit nové způsoby, jak načerpat inspiraci.

Na anketu nám odpovědělo celkem 64 knihovníků.  Naše první dvě otázky směřovaly na pohlaví a praxi respondentů.

Graf 1 – Jsem

Hned z prvního grafu můžeme vidět, že respondenty byly ve 100 % ženy. Není to však překvapením, když napříč knihovnami ženy zastávají většinu pozic. 

Graf 2 – Délka knihovnické praxe

Na délku knihovnické praxe směřovala naše další otázka, kdy jsme převážně získali odpovědi od zkušenějších kolegyň. V grafu lze vidět, že pouze dvě kolegyně, které letos začaly s prací v knihovně (šedivá výseč), odpověděly na naši anketu. Zbytek pak byly naše v praxi zkušenější kolegyně s valnou převahou 18 knihovnic, jež mají za sebou 21–30 let praxe.

Graf 3 – Inspirace

Třetí otázkou jsme se již ponořili do tématu inspirace. Zeptali jsme se, kde svou inspiraci hledají. Na tuto otázku bylo možné odpovědět více možnostmi. Na výběr měly respondentky z prvních pěti možností uvedených v grafu výše, a poté mohli to kolonky “Jiné” napsat informace navíc. Do grafu jsme proto uvedli i nejčastější odpovědi z možnosti “Jiné”.

Drtivá většina našich knihovnic svou inspiraci čerpá z nových knih pro děti. Zde se není čemu divit, knihy jsou neoddělitelnou součástí naší práce, a tudíž by měly být hlavním zdrojem naší inspirace. Z možností, které si knihovnice dopsaly samy, pak můžeme vidět, že v dnešním moderním světě jsou důležitým inspiračním zdrojem i sociální sítě a internet. Ze sociálních sítí byly uvedeny: Pinterest, Facebook, YouTube a Instagram. Na těchto stránkách jsou i skupiny pro učitele, v nichž může být pár užitečných tipů i pro nás. Spolupráce s učiteli a dětmi, podobně jako každodenní život, byly důležitým zmíněným zdrojem inspirace pro odpovídající knihovnice. Tento přístup, obzvláště práce s dětmi, nám rozhodně může ukázat směr, jímž bychom se měli ubírat při vytváření lekcí a akcí. Naslouchat tomu, o co dnešní mládež má zájem, je důležité, pokud chceme udržet knihovnu relevantní pro následující generace.

Mezi další odpovědi, jež nejsou v grafu uvedeny, protože byly uvedeny pouze jednou, patří:

  • Elektronické konference

  • Klub dětských knihoven

  • Podcasty o knihách

  • Ranní vysílání ČT

  • Snaha vymýšlet nové věci

  • Zaměření se na zpěv (Svěrák a písničky z pohádek)

  • Využívání metodik vzdělávacích akcí

  • Zahraniční knihovny a weby

Graf 4 – Vzdělávací semináře

Po inspiraci nemusíme jen sami tápat a hledat, můžeme si pomoci navzájem skrze vzdělávací semináře. Zajímalo nás, kolik knihovníků a knihovnic využívá těchto seminářů a zda mají možnost vyjet do jiných knihoven za vzděláním. Až na tři knihovnice všechny kolegyně odpověděly, že se do jisté míry účastní vzdělávacích seminářů. Z důvodu času, jenž je nutno vložit do těchto cest, jezdí čtyři respondentky pouze v rámci jejich kraje či regionu a osm zmínilo repetitivnost těchto seminářů. Ač to do jisté míry pravda být může, že se témata po čase opakují, začínající knihovnice zcela jistě ocení semináře i s těmi tématy, jimiž již jejich předchůdkyně, zkušenější kolegyně prošly.

Graf 5 – Inspirační weby

Rozkvět sociálních sítí a internetu a jejich benefity jakožto zdrojů inspirace není něco, co bychom mohli opomenout. Více než 50% účastnic potvrdilo, že navštěvují sociální, aby získaly inspiraci pro svou práci. Otázku č. 5 jsme navíc použili jako úvod pro následující dotaz.

Graf 5a – Uvedené inspirační weby

Otázka 5a pak směřovala na ty, které nám odpověděly kladně. Nejčastěji navštěvovanými weby mezi knihovnicemi je Mravenčí chůva (web i facebooková skupina) a Pinterest. Stránek, jež byly u této otázky v odpovědích uvedeny, bylo velké množství. Níže je uveden výčet dalších inspiračních online zdrojů, které nebyly uvedeny v Grafu 5a výše.

Inpirační online zdroje:

  • Online zpřístupněné bakalářské a diplomové práce

Graf 6 – Inspirace kolegy

Mimo vzdělávací akce a sociální sítě nás mohou inspirovat i lidé kolem nás. Z naší ankety je jasné, že převážná většina knihovnic využívá inspiraci i od svých kolegů, kteří pro ně mohou být jakýmsi vzorem či zdrojem nápadů. Ale téměř čtvrtina respondentek takovou osobu naproti tomu ve svém okolí knihovnickém nemá, což je také zajímavý podnět k zamyšlení.

Graf 7 – Inspirace pedagogy

Inspirace od pedagogů je již poměrně vyvážená v tom, kdo ji využívá a kdo ne. Větší část respondentek tento zdroj rovněž využívá, ale je jich pouze těsně nad 50 % z celkového počtu. Zde je otázkou, co za touto vyvážeností ve využívání pedagogů jako inspiračního zdroje stojí, ovšem to nebylo předmětem našeho zkoumání.

Graf 7a – Největší inspirace od pedagogů

Ti, kteří odpověděli kladně na otázku č. 7, následně měli specifikovat, čím je pedagogové nejvíce inspirovali. Mezi odpověďmi nejvíce převažovala položka, že se nejvíce nechali inspirovat vzdělávacími metodami pedagogů, a je skutečně pravdou, že inspirace na inovativní a interaktivní metody je pro knihovníky důležitá při tvorbě programů a akcí. Výrazně menší podíl respondentek se nechává pedagogy inspirovat v ohledu zvládání náročných situací.

Graf 8 – Inspirace v knihovnách

Odpovědi u této otázky odrážejí jasný trend v tom, že sdílení dobré praxe mezi knihovnami je důležitou součástí inspiračních zdrojů knihovníků v mnoha různých ohledech.

Graf 9 – Inspirace od veřejnosti

Poslední otázka, již jsme položili, se soustředila na inspiraci od samotných čtenářů. Výše v Grafu 3 nám někteří respondenti zmínili i inspiraci od dětí a z každodenního života, což nám Graf 9 nyní potvrzuje. I když ne každému respondentovi se odpovědi provázaly, Graf 9 jasně ukazuje, že většina knihovníků opravdu zjišťuje, co by přilákalo více čtenářů do knihovny přímo od nich samotných. Avšak ne vše, co by si veřejnost přála, je možné splnit.

Pro nás pro knihovníky je někdy náročné v rámci i dalších povinností přicházet neustále s novými nápady na lekce a aktivity pro děti a mládež. Někdy se může se zdát, že jsme již vše zkusili. Ale v knihovnách pro děti a mládež se naši čtenáři stále mění, a proto se musíme měnit i my a přizpůsobovat práci současným trendům. Musíme se podporovat a inspirovat navzájem, a tak doufáme, že tato anketa vám ukázala, kde všude můžete načerpat novou inspiraci, a že v tom nejste sami.